TỔ CHỨC “ ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI”

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH PHÚ ĐỨC A NĂM HỌC 2018-2019

       Sáng ngày 22 tháng 09 năm 2018,  Trường Tiểu học Phú Đức A tổ chức Đại hội Liên Đội. Nhằm kiện toàn tổ chức Đội của Trường TH Phú Đức A. Tham dự Đại hội có 30 học sinh đại diện cho hơn 80 bạn trong 3 chi đội tham dự Đại hội.

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

         Tại Đại hội, các em đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và chương trình công tác đội năm 2018-2019.

BÁO CÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI

NGHE BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI

Các em đã bầu lại Ban chỉ huy Liên Đội, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động của Liên Đội trong năm học 2018-2019. Sau khi bầu và chọn được 07 bạn trong Ban chỉ huy Liên Đội. Tất cả các bạn trong ban chỉ huy Liên Đội đều hứa và thực hiện tốt Chương trình và Nghị quyết Đại hội đưa ra.

BẦU CỬ

                                    BẦU CỬ BCH LIÊN ĐỘI

BCH LIÊN ĐỘI

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI